Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Τομέα

Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου 2022-23: [εδώ]

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Φυσικής

Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ΦΕΚ Β' τ.2748/14-10.2014 και τις διατάξεις του Ν.3685/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το ΠΜΣ του Τμήματος Φυσικής έχει σκοπό μέσω των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (ΜΔΕ) να προσφέρει στην ειδίκευση επιστημόνων θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσή σε τομείς που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τή Βασικής Φυσικής Επιστήμης και των Εφαρμογών της. Στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών προσφέρονται δύο κατευθύνσεις:

 1. Βασική Φυσική, με ειδικεύσεις:
  • Φυσική των Υλικών
  • Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
  • Αστροφυσική-Αστρονομία-Μηχανική
 2. Εφαρμοσμένη Φυσικήμε ειδίκευση:
  • Φυσική Περιβάλλοντος

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρώτου και Δευτέρου Κύκλου του ΠΜΣ

Ο αναλυτικός κανονισμός φοίτησης στον Πρώτο και Δεύτερο Κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών βρίσκεται εδώ

Στο παραπάνω κείμενο η ΓΣΕΣ του Τμήματος έχει αποφασίσει την τροποποίηση δύο σημείων:

 • Είναι δυνατόν ένα μάθημα Κορμού να προσμετρήσει ως μάθημα επιλογής στο συνολικό αριθμό μαθημάτων.
 • Στα Διδακτορικά υιοθετείται η "βαθμολογία" με τους χαρακτηρισμούς Άριστα, Λίαν Καλώς και Καλώς σε περίπτωση Διατριβής που έχει γίνει Δεκτή.

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Σε συμφωνία με τον κανονισμό του ΠΜΣ, στο ΜΔΕ Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, ενώ για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης ορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε 90 ECTS για τα τρία εξάμηνα (30 ECTS ανά εξάμηνο). Προσφέρονται πέντε (5) κοινά μαθήματα Φυσικής (μαθήματα Κορμού) και μαθήματα Ειδίκευσης. Στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται Διπλωματική Εργασία με 30 ECTS. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν στα δύο πρώτα εξάμηνα τρία (3) μαθήματα Κορμού από τα πέντε (5) προσφερόμενα όπου καθορίζονται ως υποχρεωτικά τα 2 μαθήματα Κορμού από τα 3 και προσδιορίζονται παρακάτω, ένα μάθημα υποχρεωτικά από δύο μαθήματα Ειδίκευσης που προσδιορίζονται παρακάτω και να επιλέξουν και άλλα δύο μαθήματα Ειδίκευσης ή από το Ειδικό Θέμα, από τα υπόλοιπα προσφερόμενα στο ΜΔΕ ή από άλλο ΜΔΕ. Στο τρίτο εξάμηνο εκπονούν τη Διπλωματική Εργασία.

Δείτε εδώ για πρόσθετες πληροφορίες
Για την κατανομή των προσφερόμενων μαθημάτων ανά εξάμηνο δείτε εδώ